Megyei parancsnoki értekezlet Budapesten

2020. január 23-ára parancsnoki értekezletre hívta össze a Nemzetőrség megyei parancsnokait a Nemzetőr Vezérkar.

Megnyitójában dr. Diószegi Gábor nör. vezérőrnagy, a vezérkar főnöke hangsúlyozta a nemzetőrségnél a 2019. évi alapszabály-módosítás értelmében beindított közhasznú feladatok sikeres végrehajtása érdekében szükséges átszervezési és képzési feladatok fontosságát.

v.l. Máhli Imre nör. altábornagy, általános alelnök köszöntőjében az Elnökség támogatásáról biztosította a megyei parancsnokokat. Mint elmondta az Elnökség döntéseink végrehajtó szerve a Vezérkar, azonban a megyékben a megyei parancsnokok joga és kötelessége az állomány munkájának gyakorlati megszervezése, irányítása, a kiképzési feladatok végrehajtása, illetve felkérésünk esetén a Honvédség, a rendvédelmi szervek és a katasztrófaelhárítás helyi munkájának eredményes támogatása. A Nemzetőrség olyan civil szervezet, amely társadalmi összefogást tud szervezni és ezt a történelem során már több szükséghelyzetben való helytállásával bizonyította. Ezért a fegyelmet, szervezettséget és felkészültséget olyan szintre kell emelni, hogy ennek a kihívásnak megfelelve, szükséghelyzetben a társadalom erejét a jövőben is az ország védelme és biztonsága érdekében sikerrel mozgósíthassa.

v.l. Szabó János nör. dandártábornok, kiképzési parancsnok és vezérkarfőnök-helyettes a gyakorlati tennivalókról beszélt. Felhívta a figyelmet az adminisztrációs és alaki fegyelem fontosságára, követelményeire. Beszélt a toborzás, a képzés, a hazafias nevelés, a riadólánc, a kommunikáció és a gyakorlatozás szükségességéről és az ezek megfelelő szintű kialakításához elengedhetetlen feltételekről. Kiemelte a szolgálati út és a szabályzatok betartásának és betartatásának szükségességét, valamint azt, hogy a megye küldötteinek szabályszerű megbízása és eligazítása elengedhetetlen feltétele a Küldöttgyűlés hatékony munkájának és annak, hogy a küldöttek hűen képviselhessék a megye érdekeit a Küldöttgyűléseken. A megyékben folyó munka szervezésének letéteményesei és felelősei a megyei parancsnokok. Sikeres munkájuk egyik lényeges feltétele, hogy a javaslatuk és véleményük nélkül ne történhessen személyzeti változás a hozzájuk tartozó területeken. Elsődleges feladataik, hogy a vezérkaron keresztül érkező elnökségi döntéseknek a megyében érvényt szerezzenek, maradéktalanul eleget tegyenek jelentési- és kapcsolattartási kötelezettségeiknek, valamint hatékonyan továbbítsák a megyében felmerülő ötleteket, javaslatokat és szükségleteket.

Lakatos András nör. ezredes, kommunikációs vezető ismertette a tájékoztatás és információadás szerepét, lehetőségeit és fontosságát a kitűzött célok végrehajtásában. Ezen belül kiemelte a megyei nemzetőr tudósítók megszervezésének igényét és az ezzel kapcsolatos fegyelmezett munka szerepét annak érdekében, hogy a közvélemény időben és pontosan kapjon tájékoztatást munkánkról, helyzetünkről és eredményeinkről.

A vezérkar és az elnökség tagjainak felszólalását követően a megyei parancsnokok hozzászólása következett. Mindannyian örömmel üdvözölték az elhangzottakat. Többen elmondták, hogy készek és képesek az előttük álló feladat elvégzésére, de munkájuk sikere sok tekintetben múlik a vezérkar és felette az elnökség következetes kiállásán. Hiszen a megyei parancsnokok csak akkor nem lesznek megkerülhetőek a szolgálati út betartásában, ha a vezérkar és az elnökség nem enged teret a megkerülésüknek a megye munkáját, állományát érintő rendfokozatok, beosztások és javaslatok elbírálása során. Csak így érhető el, hogy az alegységparancsnokok és az állomány függelmi viszonya valóban a megyei parancsnokhoz kerüljön és csak így vállalhat felelősséget a megyei parancsnok a megyében folyó nemzetőr tevékenységért. 

Ficsor László nör. ezredes, németországi parancsnok felszólásában kiemelte, hogy bár a riadóláncban betöltött szerepük a helyzetükből adódóan nyilván másodlagos egy magyarországi vészhelyzet közvetlen elhárításában, a külföldi nemzetőrök is tevékenyen kiveszik részüket a hazai erőfeszítésekből és kapcsolataikkal, forrásaikkal és a külföldi közvélemény tájékoztatásával  aktívan támogatják a most megkezdett munkát.

Az értekezlet végén a vezérkar tagjai megválaszolták a megyei parancsnokok által felvetett kérdéseket. Zárszavában a vezérkar főnöke minden nemzetőrnek sok erőt és jó egészséget kívánt az újonnan kitűzött feladatok végrehajtásához.

fotó: v.l. Szabó János nör. ddtbk.

közzétette: v.l. Szabó János nör. ddtbk, főszerkesztő