Februári csapatgyűlés – Figyelem: végleges időpont!

Kiemelt

A következő csapatgyűlés időpontja: 2020. február 22. (szombat), 10.00 óra.

Helyszín: Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet (orvosi ebédlő).

Cím: 1076 Budapest, Péterfy S. utca 8-20.

Közzétette: Elnökség

Rendelkezz a jövedelemadód 1%-áról!

Tisztelt Bajtársak! Tisztelt Barátaink!

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1%-áról. Ez legkésőbb 2020. május 20-áig, az szja-bevallástól függetlenül is megtehető.

Kérjük tagjainkat és a céljainkkal egyetértő barátainkat, hogy tevékenységünk sikere és fejlődése érdekében ne mulasszák el ezúton is támogatni Szervezetünket!

adószámunk: 18179750-1-13

Fontos, hogy a 2020. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

Bővebb információt ide kattintva lehet elolvasni.

Köszönjük, hogy gondot fordít rá, hogy adója 1%-ával az 1956 Magyar Nemzetőrség céljait és erősödését támogatja!

Köszönettel, az Elnökség

Csendőrnapi koszorúzás a Budai Várban

2020. február 14-e, a hagyományos Csendőrnap alkalmából, főparancsnokunk v.l. Dömötör Zoltán nör. vezérezredes, v.l. Kertész Lóránt nör. altábornagy társaságában koszorút helyezett el a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumában lévő, és a két világháborúban hősi halált halt magyar királyi csendőrök emlékét őrző márvány emléktábla előtt.

Ezt követően részt vettek a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület konferenciáján.

fotó: Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület (archív)

közzétette: Elnökség

Gyertyagyújtás Üllőn, az ’56-os emlékműnél

2019. november 4-én koszorúzással és gyertyagyújtással emlékezek meg Üllőn, az ’56-os Forradalom és Szabadságharc küzdelméről és áldozatairól.

A rendezvényen ünnepi beszédet mondott többek között v.l. Dömötör Zoltán nör. vezérezredes a Nemzetőrség főparancsnoka, akinek vezetésével a mi küldöttségünk is lerótta kegyeletét az emlékműnél. Az eseményről a Williams Televízió híradójából adunk képes tudósítást:

közzétette: v.l. Szabó János nör. ddtbk., főszerkesztő 

Megyei parancsnoki értekezlet Budapesten

2020. január 23-ára parancsnoki értekezletre hívta össze a Nemzetőrség megyei parancsnokait a Nemzetőr Vezérkar.

Megnyitójában dr. Diószegi Gábor nör. vezérőrnagy, a vezérkar főnöke hangsúlyozta a nemzetőrségnél a 2019. évi alapszabály-módosítás értelmében beindított közhasznú feladatok sikeres végrehajtása érdekében szükséges átszervezési és képzési feladatok fontosságát.

v.l. Máhli Imre nör. altábornagy, általános alelnök köszöntőjében az Elnökség támogatásáról biztosította a megyei parancsnokokat. Mint elmondta az Elnökség döntéseink végrehajtó szerve a Vezérkar, azonban a megyékben a megyei parancsnokok joga és kötelessége az állomány munkájának gyakorlati megszervezése, irányítása, a kiképzési feladatok végrehajtása, illetve felkérésünk esetén a Honvédség, a rendvédelmi szervek és a katasztrófaelhárítás helyi munkájának eredményes támogatása. A Nemzetőrség olyan civil szervezet, amely társadalmi összefogást tud szervezni és ezt a történelem során már több szükséghelyzetben való helytállásával bizonyította. Ezért a fegyelmet, szervezettséget és felkészültséget olyan szintre kell emelni, hogy ennek a kihívásnak megfelelve, szükséghelyzetben a társadalom erejét a jövőben is az ország védelme és biztonsága érdekében sikerrel mozgósíthassa.

v.l. Szabó János nör. dandártábornok, kiképzési parancsnok és vezérkarfőnök-helyettes a gyakorlati tennivalókról beszélt. Felhívta a figyelmet az adminisztrációs és alaki fegyelem fontosságára, követelményeire. Beszélt a toborzás, a képzés, a hazafias nevelés, a riadólánc, a kommunikáció és a gyakorlatozás szükségességéről és az ezek megfelelő szintű kialakításához elengedhetetlen feltételekről. Kiemelte a szolgálati út és a szabályzatok betartásának és betartatásának szükségességét, valamint azt, hogy a megye küldötteinek szabályszerű megbízása és eligazítása elengedhetetlen feltétele a Küldöttgyűlés hatékony munkájának és annak, hogy a küldöttek hűen képviselhessék a megye érdekeit a Küldöttgyűléseken. A megyékben folyó munka szervezésének letéteményesei és felelősei a megyei parancsnokok. Sikeres munkájuk egyik lényeges feltétele, hogy a javaslatuk és véleményük nélkül ne történhessen személyzeti változás a hozzájuk tartozó területeken. Elsődleges feladataik, hogy a vezérkaron keresztül érkező elnökségi döntéseknek a megyében érvényt szerezzenek, maradéktalanul eleget tegyenek jelentési- és kapcsolattartási kötelezettségeiknek, valamint hatékonyan továbbítsák a megyében felmerülő ötleteket, javaslatokat és szükségleteket.

Lakatos András nör. ezredes, kommunikációs vezető ismertette a tájékoztatás és információadás szerepét, lehetőségeit és fontosságát a kitűzött célok végrehajtásában. Ezen belül kiemelte a megyei nemzetőr tudósítók megszervezésének igényét és az ezzel kapcsolatos fegyelmezett munka szerepét annak érdekében, hogy a közvélemény időben és pontosan kapjon tájékoztatást munkánkról, helyzetünkről és eredményeinkről.

A vezérkar és az elnökség tagjainak felszólalását követően a megyei parancsnokok hozzászólása következett. Mindannyian örömmel üdvözölték az elhangzottakat. Többen elmondták, hogy készek és képesek az előttük álló feladat elvégzésére, de munkájuk sikere sok tekintetben múlik a vezérkar és felette az elnökség következetes kiállásán. Hiszen a megyei parancsnokok csak akkor nem lesznek megkerülhetőek a szolgálati út betartásában, ha a vezérkar és az elnökség nem enged teret a megkerülésüknek a megye munkáját, állományát érintő rendfokozatok, beosztások és javaslatok elbírálása során. Csak így érhető el, hogy az alegységparancsnokok és az állomány függelmi viszonya valóban a megyei parancsnokhoz kerüljön és csak így vállalhat felelősséget a megyei parancsnok a megyében folyó nemzetőr tevékenységért. 

Ficsor László nör. ezredes, németországi parancsnok felszólásában kiemelte, hogy bár a riadóláncban betöltött szerepük a helyzetükből adódóan nyilván másodlagos egy magyarországi vészhelyzet közvetlen elhárításában, a külföldi nemzetőrök is tevékenyen kiveszik részüket a hazai erőfeszítésekből és kapcsolataikkal, forrásaikkal és a külföldi közvélemény tájékoztatásával  aktívan támogatják a most megkezdett munkát.

Az értekezlet végén a vezérkar tagjai megválaszolták a megyei parancsnokok által felvetett kérdéseket. Zárszavában a vezérkar főnöke minden nemzetőrnek sok erőt és jó egészséget kívánt az újonnan kitűzött feladatok végrehajtásához.

fotó: v.l. Szabó János nör. ddtbk.

közzétette: v.l. Szabó János nör. ddtbk, főszerkesztő 

Látogatóban dr. Boross Péternél

2020. január 22-én dr. Boross Péter volt miniszterelnök, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke, hivatali irodájában fogadta küldöttségünket.

A baráti hangvételű eszmecsere során d. Hefter Angéla nör. dandártábornok, elnöki főtanácsadó és v.l. Szabó János nör. dandártábornok, kiképzési parancsnok, vezérkarfőnök-helyettes beszámoltak a Nemzetőrség társadalmi szerepvállalásának fokozása érdekében kitűzött célokról, az eddig elvégzett munkáról és az előttünk álló feladatokról. Az Elnök úr örömmel fogadta a tájékoztatást és támogatásáról biztosította törekvéseinket.

dr Boross Péter támogató levél – Szabadságharcosokért Közalapítvány

közzétette: v.l. Szabó János nör. ddtbk, főszerkesztő