Felhívás küldöttgyűlésre

Kiemelt

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az alábbiakban tájékoztatom az 1956 Magyar Nemzetőrség (2141 Csömör, Petőfi u. 33.) 2019. évi rendes küldöttgyűlésének helyéről, időpontjáról, valamint a napirendi pontokról.

A küldöttgyűlés helye: Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet, orvosi ebédlő.

A küldöttgyűlés időpontja: 2019. április 27-én, 10.00 óra.

A küldöttgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek tárgyalásra:

  1. Tisztségviselők megválasztása.
  2. 2018. évi költségvetés beszámolója és elfogadása.
  3. 2019. évi költségvetés-tervezet ismertetése és elfogadása.
  4. Alapszabály módosítás megszavazása a közhasznúság kinyilvánítása érdekében.
  5. 2020. évtől emelt tagdíj (évi 2.000,- Ft helyett, 2.500,-Ft) és érvényességi matrica szükségességének megszavazása a nemzetőr igazolványon.
  6. Szavazatszámlálás.
  7. Szavazási eredmények kihirdetése.

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A küldöttgyűlésen csak tagok és meghívottak vehetnek részt. A meghívottak és a küldötti megbízással nem rendelkezők szavazati joggal nem rendelkeznek.

Megismételt küldöttgyűlés: a küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a következő küldöttgyűlést:

a küldöttgyűlés időpontját követő egy órával későbbi időpontra (11.00 órára), változatlan helyszínere (Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet orvosi ebédlő) hívom össze.

Tájékoztatom, hogy a megismételt küldöttgyűlés az eredeti, jelen felhívásban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Tájékoztatom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:73. § (1) bekezdése szerint a tagok, illetve az egyesület szervei indokolással a küldöttgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik a küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 14 napon belül.

 

Tisztelt Megyei Parancsnok!

A küldöttgyűlés sikeres összehívása érdekében, 2019. április 12. napjáig küldje meg a hozzá tartozó egységek és alegységek által megválasztott küldöttek nevét, rendfokozatát és elérhetőségét az ügyvezető alelnöknek a

mahlii1956nemzetor@gmail.com

e-mailcímre.

Egyúttal tájékoztatom, hogy a küldöttgyűlést követően, rövid időn belül megyei parancsnoki értekezletet tart az Elnökség. A parancsnoki értekezlet helyéről és időpontjáról később adunk tájékoztatást.

Kelt: Csömörön, 2019. április 08. napján.

v.l. Dömötör Zoltán nör. vezds.

elnök-főparancsnok

     v.l. Németh Tamás nör. altbgy.                                 v.l. Máhli Imre nör. altbgy.                                  alelnök                                                                    alelnök

Közzétette: Elnökség

Az szja 1%-ának felajánlása

Kiemelt

Tisztelt Bajtársak! Tisztelt Barátaink!

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1%-áról. Ez legkésőbb 2019. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megtehető.

Kérjük tagjainkat és a céljainkkal egyetértő barátainkat, hogy tevékenységünk sikere és fejlődése érdekében ne mulasszák el ezúton is támogatni Szervezetünket!

adószámunk: 18179750-1-13

Az 1%-os felajánlásáról a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet. Amennyiben az adóbevallástól függetlenül kíván rendelkezni és ezt az 1956 Magyar Nemzetőrség javára kívánja felajánlani, kattintson az alábbi űrlapra, majd ismét a megjelenő képre. A kinyomtatást és kitöltést követően tegye borítékba és postai úton, vagy személyesen juttassa el a NAV ügyfélszolgálatára.

Fontos, hogy a 2019. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

Bővebb információt a https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/hogyan_rendelkezhet oldalon talál.

Köszönjük, hogy gondot fordít rá, hogy adója 1%-ával az 1956 Magyar Nemzetőrség céljait és erősödését támogatja!

Köszönettel, az Elnökség

Megint elvesztettük egy Bajtársunkat!

2019. április 17-én, Szegeden az Újszegedi Temetőben helyezték végső nyugalomra a 72 éves korában elhunyt, vitéz Szakáts József nemzetőr altábornagyot. Szerettei és barátai mellett bajtársai is elkísérték utolsó útjára. Szervezetünk nevében és képviseletében vitéz lovag Piti János nemzetőr altábornagy, tudományos elnöki főtanácsadó rótta le a kegyeletet.

Drága Bajtársunk, nyugodj békében!

tudósítás és fotó: v.l. Piti János nör. altbgy.  közzétette: szerkesztőség

Húsvéti köszöntő

Juhász Gyula: Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmuláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

közzétette: szerkesztség

Előléptetés Szolnokon

Főparancsnokunk 136/2019-es parancsával, vitéz Czaga István ny. ezds. nör. ddtbk. bajtársunkat nemzetőr altábornagy rendfokozatra léptette elő. Az előléptetési okmányt 2019. április 6-án, szolnoki otthonában személyesen adta át v.l. Dömötör Zoltán nör. vezds. elnök főparancsnok, v.l. Szerencsés Sándor nör. vörgy., v. Szabó László nör. ddtbk., F. Molnár Sándor nör. ddtbk. Szolnok nemzetőr városparancsnoka és Csicsman György nör. ezds. jelenlétében.

Az előléptetettnek gratulálunk! Sok erőt és jó egészséget kívánunk!

forrás: Csicsman György nör. ezds.

közzétette: szerkesztőség